Uključivanje pitanja zaštite životne sredine u razvoj energetskih sistema CLEAN-kWAT

Pojekat se fokusira na uticaj energetskih sistema, uključujući i one koji koriste obnovljive izvore energije, na životnu sredinu. Glavna ciljna grupa su projektanti energetskih sistema, pre svega mašinski, elektrotehnički i građevinski inženjeri koji se bave energetikom i zaštitom životne sredine. S obzirom da energetski sistemi imaju značajan uticaj na životnu sredinu, osetan je nedostatak znanja o osnovama funkcionisanja ekosistema i ekološkim mehanizmima među studentima inženjerstva. Razlog za to je nedovoljan broj obaveznih predmeta, kao i nedostatak adekvatnog obrazovnog materijala kako bi se, pored tehnoloških aspekata, adekvatno uključila i pitanja zaštite životne sredine u projektovanje energetskih sistema. Upravo zbog toga, ovaj projekat ima za cilj da pomogne u obučavanju projektanata i studenata inženjerstva o štetnim uticajama na ekosisteme i prirodu.

Projekat CLEAN-KWAT  će obezbediti ineraktivnu internet platformu za e-učenje koja će služiti i kao svojevrsna baza znanja. U projektu se primenjuju obrazovni modeli zasnovani na Evropskom okviru kvalifikacija (EOK, engl. EQF) i ECVET (Evropskom sistemu kreditnog vrednovanja stručnog obrazovanja) pri čemu su uključeni inovativni načini obuke u oblasti održivog korišćenja izvora energije. Korišćenje ove digitalne platforme omogućava lakše uvođenje jedinstvenog sistema obrazovanja u evropske zemlje i usklađivanje sa ECVET. Projekat će kroz program za obučavanje (elektronski i uz pomoć objavljene knjige) uticati na razvoj novih veština kod polaznika. Biće uspostavljena uspešna komunikacija između učesnika na projektu i institucija koje se bave kreditnim sistemom vrednovanja stručnog obrazovanja u EU. Jedan od ciljeva projekata je razvoj zajedničke šeme obrazovanja uz primenu definicija iz evropskih okvira kvalifikacija i promovisanje saradnje u oblasti stručnog obrazovanja. Ovaj projekat nudi specifičan model obuke (u skladu sa EQF), namenjen stručnjacima, kao i predstavnicima obrazovnih institucija, koji mogu da unaprede svoje znanje, kao i da primene materijal razvijen u okviru CLEAN-KWAT projekta u daljem obrazovanju studenata i stručnom usavršavanju. Projekat podržava razvoj inovativnih i preduzetničkih veština kroz obuku mladih stručnjaka. Pored uobičajenih sredstava za obučavanje (knjiga o uključivanju zaštite životne sredine u razvoj energetskih sistema), među rezultatima projekta je predviđena i web platforma sa video materijalima i delom za e-učenje

CLEAN-KWAT projekat doprinosi razvoju obrazovanja kroz primenu modela za obuku polaznika iz oblasti energetike, čiji su ishodi učenja zasnovani na Evropskom okviru kvalifikacija. Na taj način se dobijaju projektantni energetskih sistema koji su ekološki osvešćeni i sposobni da primene svoja znanja u zemljama EU.

Još jedan aspekt projekta CLEAN-KWAT je transparentan pristup razvoju ishoda učenja i formiranje jedinstvenoog sistema kvalifikacija (u skladu sa EQF) koje će omogućiti lakšu razmenu i mobilnost stručnjaka među zemljama. Ishodi učenja, kao bazni elementi ovog sistema, podržani su savremenim materijalima koji imaju snažan društveni i ekonomski uticaj.

 

Stoga je glavni cilj ovog projekta razvoj strateškog partnerstva u oblasti održivog razvoja energetskih sistema sa fokusom na zaštitu životne sredine. Ova mreža će uspostaviti zajednički obrazovni model koji će omogućiti razmenu znanja među evropskim zemljama. Taj model obuke mladih stručnjaka je zasnovan na evropskim i nacionalnim okvirima kvalifikacija, kao i metodama koje već primenjuju partneri koji imaju značajno iskustvo u radu na sličnim projektima.

Obrazovni model razvijen u okviru projekta CLEAN-KWAT će biti detaljno testiran kako bi se proverila njegova primenjivost i usklađenost sa obrazovnim programom u različitim zemljama. Kako bi se obezbedila održivost projekta, razvijeni su materijali za potrebe obuke, kao i platforma za e-učenje.