Uključivanje pitanja zaštite životne sredine u razvoj energetskih sistema CLEAN-kWAT

Partneri

Konzorcijum projekta CLEAN-kWAT je ujedinjen zajedničkim ciljem i bazira se na bogatom iskustvu partnera u različitim oblastima. Ovakav pristup obezbeđuje pogodnu osnovu za pripremu i sprovođenje svih aktivnosti projekta. Konzorcijum se sastoji iz osam partnera iz pet zemalja – Turske, Španije, Mađarske, Srbije i Nemačke i čine ga tri univerziteta, dva istraživačka centra, jedna nevladina organizacija i dva preduzeća.

Partnerstvo je hijerarhijski strukturirano, a na čelu tima je koordinator projekta sa upravljačkim odborom. Odbor se sastoji iz predstavnika svake partnerske institucije koji je odgovoran za sprovođenje aktivnosti projekta na nivou partnera. Nacionalna partnerska kancelarija (NPO) je odgovorna za sprovođenje aktivnosti projekta na lokalnom nivou. Pored njih je i Grupa za propagiranje rezultata projekta (PDUG) i Jedinica za upravljanje kvalitetom projekta (QMU)

Struktura konzorcijuma se oslanja na rukovodioce zadataka. Ovi rukovodioci su odgovorni za širenje i optimizaciju rezultata projekta na nacionalnom i međunarodnom nivou. Kao predstavnici donosioca odluka i stručnjaka iz svojih oblasti ova profesionalna mreža osigurava uspešno sprovođenje planiranih aktivnosti projekta. Učesnici na ovom projektu su prepoznati kao iskusni eksperti sa bogatim iskustvom u raznim nacionalnim i evropskim projektima - LdV, Sokrat, FP, FP7, NATO itd. Partneri poseduju odgovarajuće kapacitete, iskustvo i kompetencije na kojima se zasniva uspešnost rezultata projekta.

Struktura članova konzorcijuma i njihova povezanost sa sektorom formalnog i neformalnog obrazovanja omogućava direktan kotakt sa ciljnom grupom projekta. Kontakti sa malim i srednjim preduzećima iz relevantnih sektora će pomoći prilikom testiranja rezultata i analize odziva i stavova stručnjaka iz oblasti energetike i zaštite životne sredine.


T.C. Giresun Üniversitesi
Univerzitet u Giresunu je jedan od renomiranih univerziteta u oblasti Crnog Mora u Turskoj i sastoji se iz 13 fakulteta, 3 instituta, 6 visokih škola, 11 stručnih viših škola i državnog konzervatorijuma.

Poseduje značajan istraživački kapacitet unutar devet centara, među kojima su najznačajniji:

 1. Centri za kontinuirano obrazovanje,
 2. Centar za probleme žena,
 3. Centar za karijerno vođenje,
 4. Kardeniz strateški istraživački centar
 5. Centar za istraživanje zaštite životne sredine i čistih energija

Pored ovih obrazovnih i istraživačkih struktura, međunarodne studije i saradnja su organizovani u sledećim kancelarijama:

 • Erasmus kancelarija
 • Mevla kancelarija
 • Kancelarija za međunarodnu saradnju
 • Kancelarija za EU


ORKON INTERNATIONAL ENGINEERING TRAINING CONSULTING CO.INC.

Orkon je međunarodna organizacija koja se bavi inženjerstvom, obukama, konsaltingom i projektovanjem u Turskoj. Sprovodi svoje delatnosti u sektoru infrastrukture, elektroinženjerskih projekata, vode, zaštite životne sredine i transporta. Uspešno sarađuje sa Ministarstvom za hidrauliku, bankama, pokrajinama, opštinama i Direktoratom za puteve Turske. Poseduje značajno iskustvo u projektovanju postrojenja za tretman otpadnih voda i odvodnjavanja. Prilikom projektovanja ispituju i porede više različitih rešenja kako bi obezbedili održiv sistem koji je okrenut zaštiti životne sredine, primenjujući pritom tri osnovna inženjerska principa: ekonomija, estetika i sigurnost. Uspešno primenjuje i kombinuje inženjersko iskustvo sa znanjem stečenim na projektima Evropske Unije, pri čemu ulaže značajne napore u celoživotno učenje i pruža kvalitetnu uslugu kroz partnerstvo sa drugim organizacijama i razvoj inovacija.


GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Univerzitet Gazi, sa 80.000 aktivnih studenata je jedan od retkih univerziteta u Turskoj čija istorija datira još od 1920. godine. Jedan je od najvećih univerziteta u ovoj zemlji i obuhvata brojne fakultete pokrivajući tako oblasti od obrazovanja i komunikacija, preko likovnih umetnosti, inženjerstva, sporta, ekonomije do tehnologije. Sa više od 7.000 zaposlenih (akademskog, tehničkog i administrativnog osoblja) ovaj univerzitet može da parira svetskom proseku u pogledu broja studenata po nastavniku. Ova obrazovna institucija se prostire na pet kampusa. Gazi univerzitet je veoma ambiciozan u ispunjavanju zahteva u okviru primene Bolonjskog procesa, koji se u Turskoj primenjuje od 2001. Godine. Univerzitet je započeo bilateralnu saradnju za mobilnost studenata i zaposlenih u okviru Ersmus programa iz 2004. godine. Od 2005. godine Gazi univerzitet je aktivan član Evropskog Udruženja Univerziteta (EUA).


RENEWABLES ACADEMY (RENAC) AG

Renewables Academy AG (RENAC), sa sedištem u Berlinu je jedna od vodećih institucija za obrazovanje i obuku iz oblasti obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti. Njihovi kursevi i radionice pokrivaju ceo spektar tehnologija obnovljivih izvora, kao i mera za povećanje energetske efikasnosti (pokrivaju teme i oblasti koje su ključne za rad u finansijama, menadžmentu, inženjerstvu, projektovanju i održavanju sistema koji koriste obnovljive izvore energije). Oni pružaju svojim klijentima razumevanje materije i spremnost za odgovor na izazove struke, kao i razvoj veština koje su primenjive u projektovanju energetskih sistema koji koriste obnovljive izvore energije. Obuke u RENAC-u se prilagođene potrebama korisnika. Oni veruju da obuka i znanje koje se pritom prenosi mora u potpunosti odgovarati nacionalnim specifičnostima i uslovima organizacije poslovanja.Stoga je analiza tržišta i različitih potreba obuke jedan od njihovih stalnih zadataka. Na taj način mogu da ponude širok spektar tehnika i metodologija obuke zbog čega su njihovi polaznici nakon završetka kursa spremni za suočavanje sa specifičnim problemima struke.

Njihov cilj je pripremanje učesnika za izazove sa koijma će se susretati na realnim projektima kroz intenzivan trening i obuku. Zbog toga je njihov obrazovni materijal razvijen tako da se lako može primeniti u oraksi. RENAC organizuje obuku o temama koje su odlučujuće za razvoj tržišta i širu upotrebu obnovljivih izvora energije i sprovođenje mera energetske efikasnosti, kao što su finansije, pravni aspekti, ugovori i nadgledanje.


Kali Enerji Mühendislik İnşaat Eğitim Danismanlik Sanayii ve Ticaret Limited Şirketi

KALIENERGY ima za cilj da pronađe najbolja rešenja koja ispunjavaju najsavremenije tehničke standarde u oblasti energetike i infrastrukture, a koja su ekonomski i ekološki opravdana, društveno-politički značajna i obezbeđuju dugoročnu održivost. U cilju podizanja svesti o emisiji štetnih gasova, klimatskih promena i održivosti, Kali uspešno sarađuje sa brojnim lokalnim i međunarodnim preduzećima. Sa širokim spektrom usluga iz oblasti energetike, zaštite životne sredine, zaštite, zdravlja i održivosti, KALIENERGY pomaže svojim klijentima u upravljanju energijom i emisijom štetnih gasova, kao i projektovanju održivih rešenja. Ova kompanija ima iskustva u upravljanju i nadzoru projektima EU, TA.


Asociacion Amigos de Europa Leonardo da Vinci

Asocijacija Amigos de Europa Leonardo da Vinci (AELV) je neprofitno udruženje. Njihova misija je mobilnost mladih ljudi među zemljama unutar i van Evropske Unije, kao i promovisanje različitih obuka, pružanje tehničke podrške, razvoj društvene i političke svesti, ostvarivanje kontakta mladih ljudi sa brojnim institucijama i kompanijama u cilju njhovog lakšeg uključivanja u tržište rada. Cilj ove organizacije je da podigne svest o zaštiti životne sredine kroz sprovođenje obuka i različitih aktivnosti vezanih za promociju očuvanja prirode i održivog razvoja.

AELV čvrsto veruje da je najbolja strategija za očuvanje prirode i kulturnog nasleđa upravo promocija održivog razvoja kroz edukaciju.

Od svog osnivanja 1998. Godine AELV učestvuje u programima razmene, unapređujući stalno svoj sistem upravljanja, transfer inovacija i partnerstvo kroz učestvovanje na različitim konferencijama i seminarima.

Osnovni cilj udruženja AELV je održivi razvoj, uz učešće na nekoliko projekata vezanih za ekologiju u poljoprivredi, gradeći jaku mrežu ogranizacija iz sektora poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Udruženje ima pet stalno zaposlenih, dok je među članovima oko 75 stručnjaka i organizacija.


UNIVERZITET U BEOGRADU

Univerzitet u Beogradu, je rangiran među 500 najboljih univerziteta na prestižnoj svetskoj Šangajskoj listi u 2017. godini (pozicija 201-300). Ovaj univerzitet čine 89.000 studenata i 4.500 nastavnog osoblja. Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, sa oko 3.000 studenata i 220 nastavnog osoblja, sprovodi osnovna, primenjena i razvojna naučna istraživanja u cilju unapređenja obrazovanja i nauke u različitim inženjerskim oblastima, kao što su: proivodno inženjerstvo, poljoprivredno, vazduhoplovno, termoenergetika, termotehnika, vojno mašinsvo, naoružanje, procesna tehnika i zaštita životne sredine, automatika, biomedicinsko inženjerstvo, prehrambeno, nanotehnologije, mehanizmi i konstrukcije, tribologija, primenjena mehanika i hidraulika, itd. Nastava se izvodi na tri akademska nivoa: osnovne, master i doktorske akademske studije.

Njihova ekspertiza je vezana za:

 • organizovanje naučnih konferencija i seminara, saradnju sa industrijom i brojnim institucijama, rešavanje primenjenih naučnih problema, sprovođenje različitih studija i ekspertiza.
 • Sprovodđenje nastavnih i istraživačkih aktivnosti u cilju razvoja nauke i saradnje sa industrijom i ostalim organizacijama, kao i pružanje stručne pomoći u rešavanju problema iz prakse.


ENERGIAKLUB SZAKPOLITIKAI INTEZET MODSZERTANI KOZPONT EGYESULET

Energiaklub je osnovana 1990. godine kao ekološko udruženje. To je vodeća organizacija koja sprovodi svoje aktivnosti u oblasti održive energije u Mađarskoj. Njihov rad se fokusira na klimatsku i energetsku strategiju, sa posebnim akcentom na energetsku efikasnost, konvencionalne energetske sisteme i klimatske promene. Oni sprovode različita istraživanja, razvijaju lokalne i regionalne akcione planove iz oblasti održive energije i klimatskih pormena, pružaju usluge održavanja kurseva i savetovanja.

Energiaklub trenutno ima 14 zaposlenih profesionalaca (ekonomista, inženjera, advokata i nastavnika).